KAI KALBA ŠVENTOJI DVASIA

Mūsų nukrikščionėjusioje visuomenėje žodžiai „dvasia“, „dvasinis“, „dvasingumas“ yra praradę savo tikrąją reikšmę. Juk pliurastinėje visuomenėje kartu egzistuoja įvairios tiek dvasingumo, tiek pseudodvasingumo formos. Žinoma, kultūra, menas, minties genijus liudija apie žmoguje egzistuojančius dvasios pradmenis, tačiau jais negalima apibūdinti viso dvasingumo. Žiniasklaidoje, knygynuose prisidengus dvasingumo sąvoka surasime šimtus jo pakaitalų: astrologija, parapsichologija, magija, naujaamžiniai tobulėjimo vadovai ir etc. Toks „dvasingumas“ sukuria pagundą žmoguje egzistuojantį dvasinį poreikį patenkinti įvairių pavidalų surogatais. Dažnai po tokių „dvasinių“ patirčių žmogus tampa nebepajėgus gyventi autentišką dvasinį gyvenimą. Tačiau galime klausti: kas yra tikrasis dvasingumas? Bažnyčios Tėvai buvo įsitikinę, kad žmogaus dvasinio gyvenimo autorius yra Šventoji Dvasia. Būtent Ji kuria mūsų dvasinį gyvenimą, kurio pagrindas yra malonė. Jos artumas daro mus „dvasiniais žmonėmis“ (plg. 1 Kor 2, 15), o ne kokios nors dvasinio ugdymo technikos.
Tenka apgailestauti, kad daugelio maldos gyvenime, dažnai yra neįvertinamas, šis Švenčiausiosios Trejybės asmuo – Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia ne mažiau dalyvauja mūsų gyvenime, nei Tėvas ir Sūnus, tačiau daugelis krikščionių apie tai paprasčiausiai nežino. Juk Jėzus kalbėjo apie Šventosios Dvasios atsiuntimą „aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta.“ (Jn 14, 16-17). Tad ką žinome apie Šventosios Dvasios vaidmenį mūsų gyvenime?
Šventoji Dvasia mums rodo Kristų, įkvepia sekti Juo, padaro, kad Jo gyvenimas ir asmuo įgauna gyvastingumo, kuris patraukia mus į asmeninį santykį su Jėzumi. Taip mūsų krikščioniškas gyvenimas tampa atsiliepimu į bičiulišką Dvasios mokymą gyventi pagal Evangeliją.
Nors dvasinio gyvenimo moko pati Šventoji Dvasia, tačiau mums reikalingi liudytojai. Juk kalbina ne teologinės formulės, konstrukcijos, kad ir kokios svarbios jos būtų, bet autentiška patirtis. Tokia patirtis yra sukaupta Piterio ir Debės Hebekų (Peter & Dabbie Herbeck) knygelėje „Kai kalba Šventoji Dvasia“. Sutuoktiniai Hebekai priklauso Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimui, yra lankęsi ir mūsų šalyje. Jie surinko ir parengė šimtus istorijų žmonių, kurie „yra įsitikinę, kad Šventoji Dvasia palietė juos ir pakeitė jų gyvenimą”.
Autoriai į knygą įtraukė katalikiškų charizminių bendruomenių narių, vietinių Biblijos studijų grupelėms (Debė Hebek yra viena iš Katalikiškų Biblijos studijų mokyklos vadovių) priklausančių moterų istorijas, kurių autentiškumas ir gyvumas liudija, kad netarpiška bendrystė su Šventąja Dvasia pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis. Vieni čia ras pasakojimų apie prasiveržusią kalbų dovaną, „poilsį Dvasioje” arba liudijimų apie stebuklingus išgydimus. Kitus sudomins pasakojimai apie daugiau įprastesnius Dvasios veikimo būdus. Tačiau kaip nurodo Hebekai visų liudijimų esmė – išmokti „vaikščioti Dvasioje”, tokį įprotį galima įsiugdyti pasinaudojant, paskutiniame knygos skyriuje aprašytais šešiais žingsniais.
„Kai kalba Dvasia“ būtų naudinga asmenims ar grupėms, padedant kurti glaudesnius santykius su Šventąja Dvasia ir randant drąsos aprašytuose pasakojimuose semtis patirties, kuri padėtų auginti pasitikėjimą čia ir dabar veikiančiu Dievu.
Tad dvasingumo pagrindas, tai įsitikinimas, kad Dvasios buvimas krikščionyje, laiduoja jam gyvą, asmeninį ryšį su Jėzumi ir bendrą likimą su Juo: „Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse“ (Rom 8, 11). Šie apaštalo Pauliaus žodžiai aiškiai parodo, kad svarbiausias Dvasios gyvenimo žmoguje tikslas yra atvesti mus į prisikėlimo šlovę, kuomet mūsų dvasinis gyvenimas visiškai išsiskleis Švenčiausios Trejybės akivaizdoje.

KNYGOS ANOTACIJA

Piteris ir Debė Hebekai (Peter & Dabbie Herbeck), surinkę liudijimus apie tai kaip Jono Pauliaus II kvietimas atsiverti Šventosios Dvasios dovanoms šiandien Bažnyčioje įgauna gyvybę, atliko vertingą tarnystę visai Bažnyčiai. Knyga pateikia uždegančių įrodymų, kad šis kvietimas yra teisingas ir suteikia visiems galimybę susitikti su Kristumi bei būti dar atviresniems stebuklingam Šventosios Dvasios veikimui. Autoriai užrašė katalikiškų charizminių parapijų, kurioms priklauso, narių, vietinių Biblijos studijų grupelėms priklausančių moterų istorijas. Yra keletas pasakojimų tų žmonių, su kuriais susipažino per Atsinaujinimo misijas. Šie pasakojimai apie netikėtus susitikimus su Šventąja Dvasia padrąsins, atgaivins ir sustiprins skaitytojus. Knyga pakvies labiau pasitikėti gelbstinčia Dievo galia.

APIE AUTORIUS

Piteris Hebekas yra Atsinaujinimo tarnysčių misijų viceprezidentas ir vadovas. Yra parašęs knygas „Kai ima veikti Šventoji Dvasia: iš naujo atraskime charizminį krikščioniško gyvenimo aspektą“ (When the Spirit Comes in Power: Rediscovering the Charismatic Dimension of the Chritian Life, „Servant Books“), taip pat nemažai straipsnių evangelizacijos ir dvasinių dovanų temomis. Debė Hebek daug dirbo rengiant tarnystes jaunimui bei moterims ir yra viena iš Katalikiškų Biblijos studijų mokyklos vadovių bei informacinio Atsinaujinimo tarnysčių biuletenio redaktorė. Piteris ir Debė dažnai skaito pranešimus per konferencijas. Hebekai turi keturis vaikus ir gyvena En Eboure, Mičigane.

KNYGOS DUOMENYS

Autorius: Peter & Debbie Herbeck
Vertėjas: Dalia Zaleskienė
Leidimo metai: 2009
Apimtis – 152 p.
Formatas – 12,6 x 19,8 cm
Kaina: 13.50 Lt.
Leidykla: KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: