BROLYBĖS PASIŪLYMAS

Enciklika “Fratelli tutti”

Didžiausio Bažnyčios žmonių dėmesio rudenį sulaukė naujas Šventojo Tėvo dokumentas, skirtas šiuolaikinio pasaulio iššūkiams ir problemoms apmąstyti.…

XXX EILINIS SEKMADIENIS. KITOKIA MEILĖ

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

II ADVENTO SEKMADIENIS.

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.

1 2 3 71