APIE POKYČIUS LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS HIERARCHIJOJE

Br.Linas

Šiandien, vasario 11 d., įvyko pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje. Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską, o Telšių Vyskupu Augziliaru paskyrė Tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM, suteikdamas jam Quizos Vyskupo titulą.

Jei naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko skyrimas buvo prognozuotinas žingsnis, tai  Genadijaus Lino Vodopjanovo nominacija vyskupu tapo malonia staigmena Lietuvos, ypač Telšių vyskupijos tikintiesiems.

Eidamas Kretingos parapijos klebono pareigas būsimas vyskupas savo pastoracinę veiklą telkė į šeimas,  taikė šiuolaikinius pastoracinius metodus. Jis aktyviai naudojosi parapijinėmis struktūromis, rūpinosi parapijiečių religiniu švietimu ir katecheze, buvo labai mylimas parapijiečių.

Br. Linas (toks nominanto vienuolinis vardas) nestokoja apaštališkos dvasios, sugeba generuoti įvairias idėjas, yra dialogo ir plataus požiūrio žmogus, moka telkti bendruomenę, pasižymi administravimo gabumais, įvaldęs komandinio darbo metodus, ne kartą ėjęs vadovavimo pareigas savo pranciškonų ordine. Ši nominacija yra prasminga atsižvelgiant į pranciškonų ordino indėlį į Lietuvos Bažnyčios atsigavimą po okupacijos. Nominantas taps jauniausiu LVK nariu ir tai liudija, kad vyksta šalies episkopato atnaujinimo procesas.

Vyskupas nominatas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM 

Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje.

Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV).

1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.

Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete.

Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį.

1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą.

2000 m. liepos 15 d. buvo pašventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.

2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001 – 2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas. 2003-2004 m. dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004 -2007 m. – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu. 2007 – 2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007-2013 m. kadencijai. Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

 

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: