Matyti tikrovę kitaip

„FAŠISTAI” ATRIEDA ATIDUNDA

Naujoji dešinė nėra monolitinis judėjimas, tačiau vienu klausimu jame sutariama nuo Norvegijos fiordų iki Reino krantų – islamo invazija yra grėsmė Europos civilizacijai.

RINKIMAI VOKIETIJOJE – ANGELOS MERKEL RANKOS, AROGANTIŠKAS SOCIALDEMOKRATAS IR PEDOFILUS FINANSAVĘ ŽALIEJI.

A. Merkel – „geležinės Angelos“ – valdymo laikotarpiu, Vokietija ne tik patyrė ekonominį šuolį, bet ir tapo „Europos lokomotyvu”, tempiančiu buksuojantį ES sąstatą, o pati A. Merkel iškilo kaip megalyderė, neinauguruota ES prezidentė, viena įtakingiausių šiuolaikinės istorijos figūrų.

POLITKOREKTIŠKAS KALBOS VALYMAS – GRĮŽIMAS PRIE EZOPO KALBOS

Kalbos valymas visada yra susijęs su socialiniais pokyčiais.

RATZINGERIS IR HITLERJUGENDAS

Tė­vai vi­są lai­ką sten­gė­si ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus nuo Hit­ler­ju­gen­do (HJ) – na­cių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Dėl tos prie­žas­ties te­ko pa­au­ko­ti vals­ty­bės ski­ria­mus moks­la­pi­ni­gius, ta­čiau tė­vas li­ko ne­pa­len­kia­mas. Pats Racingeris ne­įsto­jo į jo­kią na­cių or­ga­ni­za­ci­ją ir anks­ti iš­ėjo į pen­si­ją, dėl to pa­tir­da­mas fi­nan­si­nių nuos­to­lių. Jo žmo­na tarp kai­my­nų...

POLITIKOS APŽVALGININKAS TOMAS VILUCKAS: MASIŲ SUKILIMAS

Ateinantys metai, jei nebus leista euro bėdoms įsibrauti į Vokietiją ir Prancūziją, turėtų užbaigti šią krizę ir sustiprinti federalistines tendencijas ES, kas turės neišvengiamų politinių bei ekonominių pasekmių ir Lietuvai.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes