Matyti tikrovę kitaip

RINKIMAI VOKIETIJOJE – ANGELOS MERKEL RANKOS, AROGANTIŠKAS SOCIALDEMOKRATAS IR PEDOFILUS FINANSAVĘ ŽALIEJI.

A. Merkel – „geležinės Angelos“ – valdymo laikotarpiu, Vokietija ne tik patyrė ekonominį šuolį, bet ir tapo „Europos lokomotyvu”, tempiančiu buksuojantį ES sąstatą, o pati A. Merkel iškilo kaip megalyderė, neinauguruota ES prezidentė, viena įtakingiausių šiuolaikinės istorijos figūrų.

POLITKOREKTIŠKAS KALBOS VALYMAS – GRĮŽIMAS PRIE EZOPO KALBOS

Kalbos valymas visada yra susijęs su socialiniais pokyčiais.

RATZINGERIS IR HITLERJUGENDAS

Tė­vai vi­są lai­ką sten­gė­si ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus nuo Hit­ler­ju­gen­do (HJ) – na­cių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Dėl tos prie­žas­ties te­ko pa­au­ko­ti vals­ty­bės ski­ria­mus moks­la­pi­ni­gius, ta­čiau tė­vas li­ko ne­pa­len­kia­mas. Pats Racingeris ne­įsto­jo į jo­kią na­cių or­ga­ni­za­ci­ją ir anks­ti iš­ėjo į pen­si­ją, dėl to pa­tir­da­mas fi­nan­si­nių nuos­to­lių. Jo žmo­na tarp kai­my­nų...

POLITIKOS APŽVALGININKAS TOMAS VILUCKAS: MASIŲ SUKILIMAS

Ateinantys metai, jei nebus leista euro bėdoms įsibrauti į Vokietiją ir Prancūziją, turėtų užbaigti šią krizę ir sustiprinti federalistines tendencijas ES, kas turės neišvengiamų politinių bei ekonominių pasekmių ir Lietuvai.

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAMS REIKALINGA “PERKROVA”

Lietuvos ir Lenkijos santykių krizė akivaizdžiai atskleidė, kad pati tautinių mažumų mokyklų idėja yra nevykęs dalykas. To išsivysčiusių Europos Sąjungos (ES) valstybių švietimo sistemos netoleruoja.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes