MALDA Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Palaimintojo popiežiaus Jono XXIII malda į Šventąją Dvasią pradedant Vatikano II Susirinkimą

O Šventoji Dvasia, užbaik mumyse Jėzaus pradėtąjį darbą. Suteik stiprybės ir pastovumo maldai, kuria kreipiamės į Tave viso pasaulio vardu. Skubėk pas kiekvieną iš mūsų, tą valandą, kai mes priartėjame prie gilaus vidinio gyvenimo.
Suteik savąjį polėkį mūsų apaštalavimui, kurio laukia visi žmonės ir visos tautos, visi, kurie yra atpirkti Jėzaus krauju, ir visas jo paveldas. Numarink mumyse mūsų perdėtą pasitikėjimą savimi ir išaukštink mus iki pat šventojo nuolankumo, tikrosios Dievo baimės, tikrojo drąsumo.
Tegul joks žemiškasis prisirišimas nesutrukdo išpildyti savo pašaukimą. Tegul joks interesas dėl mūsų silpnumo neužgožia teisingumo. Tegul bet koks išskaičiavimas nesumenkina Meilės dėl mūsų menko egoizmo siaurumo. Tegul visa mumyse būna didinga pagarba Tiesai, siekimas, pasirengimas aukotis iki pat Kryžiaus ir mirties.
Tegul viskas būna pagal paskutiniąją Sūnaus maldą savo Dangiškajam Tėvui ir teįvyksta išliejimas malonių, kurias Tėvas ir Sūnus mums nori suteikti per Tave, Meilės Dvasia, Bažnyčiai ir jos institucijoms, kiekvienai sielai ir kiekvienai tautai. Amen. Aleliuja!

Susiję įrašai:

Share
This entry was posted in Dievas ir mes. Bookmark the permalink.

Facebook komentarai: