Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Asmenybės

KARDINOLAS ATSISTATYDINO. KARTŲ KAITA TĘSIASI

Didžiausias kardinolo A.J.Bačkio vaisingumas dviejų dešimtmečių veiklos Bažnyčios gyvenime – kad subrendo jo įkvėpta ir padrąsinta, Atgimimo laikais pabudusi karta (dabartiniai keturiasdešimtmečiai), kuri imasi atsakomybės tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

RATZINGERIS IR HITLERJUGENDAS

Tė­vai vi­są lai­ką sten­gė­si ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus nuo Hit­ler­ju­gen­do (HJ) – na­cių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Dėl tos prie­žas­ties te­ko pa­au­ko­ti vals­ty­bės ski­ria­mus moks­la­pi­ni­gius, ta­čiau tė­vas li­ko ne­pa­len­kia­mas. Pats Racingeris ne­įsto­jo į jo­kią na­cių or­ga­ni­za­ci­ją ir anks­ti iš­ėjo į pen­si­ją, dėl to pa­tir­da­mas fi­nan­si­nių nuos­to­lių. Jo žmo­na tarp kai­my­nų...

KURIS BUVO PASKUTINIS ATSISTATYDINĘS POPIEŽIUS?

Tad šiuo atveju paskutiniu popiežiumi, atsisakiusiu savo tarnystės, teisingiausia laikyti ne Grigalių XII, kuris chronologiškai buvo paskutinis, pasitraukęs iš popiežiškojo sosto, o Celestiną V, kuris tai padarė laisvu savo valios sprendimu, vadovaujantis vien savo sąžine ir dvasiniu skyrimu.

MORE PRECIOUS THAN GOLD

Ruta Meilutytę is a Lithuanian dream come true. Thousands of our compatriots have moved abroad to seek happiness, a bigger slice of the pie, or a better, more dignified life. But few of them ever become famous and renowned. Overnight, the daughter of a simple Lithuanian emigre has become a world-wide celebrity.

KĄ BYLOJA MAŽOSIOS TERESĖS PASAULIS

Penki metai praėję nuo šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų kelionės po Lietuvą tampa puikia proga iš naujo pažvelgti į šios „didžios mažos šventosios“ asmenybę, gyvenimą, rašytinį palikimą.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes